OBCHODNÍ PODMÍNKY

Topforsport s.r.o.
Společnost Topforsport s.r.o. ID: 29213291
IČ DPH: CZ29213291
se sídlem Brno, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Česká republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66187 (16.4.2010)

Internetový obchod: WePlayHandball.cz
E-mail: info@weplayhandball.cz
Telefon: 222 745 747

Tyto obchodní podmínky společnosti Topforsport s.r.o. pro prodej zboží a služeb platí pro internetový obchod umístěný na webové stránce WePlayHandball.cz a skládají se z následujících článků:

Článek 1. - Obecná ustanovení
Článek 2. - Objednávky, kupní smlouva
Článek 3. - Cena zboží, platební podmínky a doručení
Článek 4. - Zásady zrušení Objednávky
Článek 5. - Odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku
Článek 6. – Přepravní a dodací podmínky
Článek 7. – Práva z vadného plnění
Článek 8. - Členský program - "Top4Running Club" Podmínky použití
Článek 9. - Další poskytované služby
Článek 10. - Závěrečná ustanovení

Článek 1.
Obecná ustanovení

 1. Prodávajícím je obchodní společnost Topforsport sro, IČ: 29213291, DIČ: CZ29213291; se sídlem Brno, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Česká republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66187; datum založení: 16.04.2010 (dále jen “Prodávající”).
 2. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce WePlayHandball.cz (dále jen „e-shop“), a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen "Rozhraní").

Článek 2.
Objednávky, kupní smlouva

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavírajících kupní smlouvu (dále jen "Kupní smlouva") uzavřenou mezi Prodávajícím a jakoukoliv fyzickou osobou, která si objedná výrobky či služby (dále jen "Kupující" popř. "Vy") prostřednictvím e-shopu Prodávajícího. Tyto obchodní podmínky jako takové tvoří spolu se Zásadami ochrany osobních údajů nedílnou součást kupní smlouvy a uzavřením kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se s těmito dokumenty seznámil. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na fyzické osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání uzavírají smlouvu s Prodávajícím.
 2. Používáním e-shopu Kupující přijímá Zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na veškeré informace zadané Prodávajícímu prostřednictvím rozhraní a které mohou být během tohoto procesu shromažďovány podle platných zákonů. Úplné znění zásad je k nahlédnutí ZDE.
 3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje všechny následující skutečnosti (a-d) a to, že Kupující:

(a) je plnoletá osoba, nebo získala povolení od opatrovníka k zadání objednávky,
(b) je obeznámena s těmito Podmínkami a veškerými doplňujícími dokumenty,
(c) je způsobilá uzavřít právně závaznou dohodu a
(d) souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů v rozsahu plnění předmětu uzavřené kupní smlouvy.

 1. Veškerá prezentace zboží na rozhraní je pouze informativní a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 1 písm. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a Prodávající nenese odpovědnost za náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na připojení k internetu, telefonní poplatky atd.).
 3. Pro objednání produktů vyplní Kupující objednávkový formulář v sekci “Košík” Objednávkový formulář obsahuje zejména informace týkající se (a-d):

(a) objednávaného zboží (Kupující vloží zboží do elektronického "Košíku" v Rozhraní a v „Košíku“ si může vybrat doplňkové služby),
(b) způsobu úhrady kupní ceny,
(c) požadovaného způsobu doručení se souvisejícími náklady a
(d) dodatečných služeb (pokud jsou použitelné) a souvisejících nákladů

(dále také "Objednávka" nebo "Zadání Objednávky").

 1. Kupní smlouva nabývá platnosti okamžikem, kdy Kupující obdrží od Prodávajícího e-mail "Potvrzení Objednávky" spolu s podklady v trvalé podobě. Podpůrné dokumenty si můžete prohlédnout na následujících stránkách: Smluvní podmínky , Zásady ochrany osobních údajů
 2. Kupující může také provést objednávku e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem komunikace na dálku za podmínek uvedených v Rozhraní (na webu e-shopu). Bez ohledu na způsob, jakým byla objednávka zadána, je platná až po obdržení e-mailu "Potvrzení Objednávky" Kupujícím.
 3. Před odesláním objednávky má Kupující možnost zkontrolovat a měnit osobní údaje zadané do objednávky tak, aby mohl opravit případné chyby vzniklé při vyplňování objednávkového formuláře nebo i neodeslat objednávku. Kupující odešle Prodávajícímu objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Prodávající nenese odpovědnost za neobdržení nebo nepřijetí objednávky nebo za obdržení nesprávných informací, ať už poskytnutých úmyslně či neúmyslně.
 4. Kupující je oprávněn
 5. Uzavřením Kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat zboží Kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, Kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

Článek 3.
Cena zboží, platební podmínky a doručení

 1. Rozhraní poskytuje informace o poskytovaném zboží a službách včetně cen jednotlivých produktů. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Cena zboží nezahrnuje případné poplatky za dopravné, dobírečné nebo způsob platby, jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího a jsou uváděny až v rámci Košíku.
 2. Ceny produktů jsou platné v okamžiku odeslání objednávky s výjimkou zrušení ze strany Prodávajícího.
 3. Způsoby plateb a jejich podmínky jsou uvedeny v sekci "Doprava a Platba". Prodávající neakceptuje žádné jiné platební metody než ty, které jsou uvedeny ve výše uvedené části a jsou dostupné v sekci “Košík” a nenese odpovědnost za žádné škody, které by mohly mít za následek, že by se Kupující pokusil zaplatit jiným způsobem.
 4. Kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu produktů společně s náklady na dopravné a balné ve smluvené výši, není-li výslovně uvedeno jinak.
 5. V případě zpoždění dodávky bude Kupující o této skutečnosti informován e-mailem. V opačném případě obdrží Kupující e-mail s potvrzením, že jeho objednávka byla odeslána.
 6. Kupující akceptuje skutečnost, že Prodávající může vyhlašovat marketingové akce, například Dárek k nákupu. Pravidla těchto akcí naleznete v odkazu u příslušné poskytované akce. V takovém případě tvoří tato pravidla nedílnou součást obchodních podmínek. Pokud Prodávající poskytne Kupujícímu k nákupu dárek zdarma, pokud není uvedeno jinak v podmínkách příslušné akce, je jeho vrácení v případě odstoupení od Kupní smlouvy (i částečného) vázáno buď na konkrétní produkt, při jehož vrácení je Kupující povinen vrátit také dárek zdarma; nebo je Kupující povinen vrátit dárek zdarma, pokud při objednávce více produktů Kupující odstoupí od objednávky v takové výši, že není naplněna podmínka minimální hodnoty nákupu pro ponechání si dárku zdarma.
 7. Prodávající může Kupujícím vydat následující slevové kódy (a-b):

(a) "Kód hodnotové slevy "opravňuje registrované a přihlášené Kupující k uplatnění slevy v pevné hodnotě při zadávání objednávky. Jakmile je kód aktivní, v košíku bude kupní cena snížena o zadanou pevnou hodnotu slevy. V případě uplatnění kódu při nákupu více položek bude sleva uplatněna na každou položku samostatně a v poměru její výše ke kupní ceně objednaného zboží.
(b) "Kód procentuální slevy "opravňuje registrované a přihlášené Kupující k uplatnění procentuální slevy při zadávání objednávky. Jakmile je slevový kód aktivní, v košíku bude cena zboží snížena úměrně zadanému procentu ze slevy.

Slevový kód se vloží do pole "Vložit nový slevový kód," v sekci Košík nebo „Moje slevové kódy“ v uživatelském profilu. Slevy poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jak zaplacením celé kupní ceny zboží, tak jeho převzetím od Prodávajícího nebo po vzájemné dohodě třetí osoby.

Článek 4.
Zásady zrušení Objednávky

 1. Kupující může zrušit Objednávku po i po její akceptaci Prodávajícím, a to elektronicky na následujícím odkazu; případně telefonicky (222 745 747) nebo e-mailem info@weplayhandball.cz; a to až do okamžiku, než Prodávající zajistí dopravu ke Kupujícímu. V písemném zrušení objednávky prosím uveďte číslo objednávky. Číslo objednávky je uvedeno v potvrzení objednávky, zaslaném na zadanou e-mailovou adresu po přijetí objednávky a v přehledu objednávek v uživatelském profilu Kupujícího (více o uživatelských profilech viz Zásady ochrany osobních údajů). Pokud Kupující zruší Objednávku po zajištění dopravy Prodávajícím, doporučuje Prodávající Kupujícímu Objednávku nepřevzít, aby byla doručena nazpět Prodávajícímu.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Objednávku nebo její část v kterémkoli z následujících případů (a-e):

(a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
(b) dodavatel výrazně změnil cenu;
(c) v případě zjevné chyby v ceně zboží (t.j. cena se zjevně liší od ceny obvyklé pro tento typ zboží). Zjevnou chybou v ceně zboží je např. cena o 60 % nižší, než je cena obvyklá pro tento druh zboží;
(d) poskytnuté fakturační údaje nejsou správné nebo je nelze ověřit;
(e) Prodávající nedodává na uvedenou dodací adresu;
(f) Kupující v minulosti porušil své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy vůči Prodávajícímu;  
(g) Kupující nepřevzal zboží doručené přepravcem ve lhůtě k tomu stanovené.

Pokud taková situace nastane, bude Prodávající neprodleně informovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující před zrušením Objednávky již cenu zboží uhradil, budou mu peněžní prostředky za nedodané zboží (včetně nákladů na dopravu) vráceny zpět způsobem, kterým byla kupní cena uhrazena, případně způsobem, na kterém se Prodávající s Kupujícím dohodnou.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout Objednávku nebo odstoupit od Kupní smlouvy (Komerční prodej zboží nabízeného společností Top4Sport není povolen. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud se dozví o úmyslu Kupujícího zboží dále komerčně prodávat.).

Článek 5.
Odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku

 1. Kupující je oprávněn částečně nebo úplně odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží Kupujícím nebo třetí osobou určenou Kupujícím (jiné než přepravci), případně od převzetí posledního kusu zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně. Kupující musí v této lhůtě zaslat Prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy. Kupující poté vrátí zboží Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit vzor poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek (viz příloha I). Odstoupení doporučujeme provést tak, že Kupující zašle jednoznačné oznámení na e-mailovou adresu info@weplayhandball.cz prodávajícího.
 3. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy, ne dříve než Kupující Prodávajícímu prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 4. Při vrácení zboží objednaného pomocí slevového kódu je Kupujícímu vrácena pouze částka zaplacená za vrácenou položku zboží.
 5. Kromě vrácení kupní ceny má Kupující v případě úplného odstoupení od smlouvy nárok na vrácení nákladů spojených s dodáním zboží, maximálně však za cenu nejlevnější přepravy nabízené Prodávajícím. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.
 6. Kupující bere na vědomí, že nelze od Kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v platných právních předpisech, mimo jiné v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, zejména v případech (a-d):

(a) od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího;
(b) od kupní smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
(c) od kupní smlouvy na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
(d) od kupní smlouvy na dodávku digitálních produktů, pokud byl zahájen přístup k digitálnímu produktu.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy lze odmítnout v případě, že zboží zakoupil podnikatel nebo právnická osoba. V takových případech se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
 2. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, použito nad rámec určení nebo i částečně spotřebováno, či byla jeho hodnota jinak snížena v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující bere na vědomí, že výše náhrady škody bude Prodávajícím stanovena s ohledem na stav vráceného zboží a v případě, že zboží bude Prodávajícím vyhodnoceno jako neprodejné, může být nárok na náhradu škody Prodávajícím jednostranně započten proti Kupujícímu.
 3. Vedle odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu (dle tohoto článku obchodních podmínek výše), může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit také v případě, je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním věci, nesplní-li Prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Kupní smlouvy anebo Kupující sdělil Prodávajícímu před uzavřením Kupní smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

Článek 6.
Přepravní a dodací podmínky

 1. Způsoby doručení a jejich podmínky jsou uvedeny v sekci "Doprava a Platba" v Rozhraní. Doručení zajišťuje Prodávající na území Evropské unie. Náklady na dopravu se mohou lišit podle způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si volí Kupující s aktuálním ceníkem dostupným v sekci "Košík".
 2. V případě, že Kupujícímu bylo dodáno zboží Prodávajícího, které si Kupující neobjednal, doporučuje Prodávající Kupujícímu, aby bez zbytečného odkladu po dodání zboží, kontaktoval zákaznický servis Prodávajícího, případně e-mailem nebo telefonicky.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat stav a jakost zboží, především neporušenost obalů zboží. V případě, že bylo Kupujícímu dodána zásilka od přepravce, která vykazuje známky poškození či vad, doporučuje Prodávající Kupujícímu, aby kontaktoval zákaznický servis Prodávajícího, případně e-mailem nebo telefonicky. V případě zjištění poškození zásilky doporučuje Prodávající, aby Kupující sepsal záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí přepravce. V případě převzetí poškozené zásilky bude věc řešena s přepravcem.
 4. Je-li z důvodu na straně Kupujícího třeba Zboží doručovat opakovaně, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s takovým opakovaným doručováním.
 5. Po převzetí zásilky Kupující zboží zkontroluje a případné vady písemně nahlásí do 24 hodin od převzetí, pokud možno včetně foto nebo video dokumentace, na e-mailovou adresu: info@weplayhandball.cz. Kupující je povinen poskytovat veškerou součinnost Prodávajícímu tak, aby Prodávající mohl uplatnit svá práva vůči přepravci vyplývající ze smlouvy Prodávajícího s přepravcem a dalšími podmínkami vztahujícími se k dopravě zboží. Způsob popisu závady a další potřebné informace jsou uvedeny v následujícím článku Práva z vadného plnění.

Článek 7.
Práva z vadného plnění

 1. Ustanovení tohoto článku se vztahují na Kupujícího, který je spotřebitelem. Práva z vadného plnění v případě, že je Kupující spotřebitelem, se dále řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. V případě zakoupení výrobků fyzickou osobou v rámci jejího podnikání se reklamace řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zaručuje Kupujícímu, že v době převzetí zboží Kupujícím (a-e):

(a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly; chybí-li toto ujednání, má zboží vlastnosti popsané Prodávajícím nebo výrobcem nebo ty, které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy Prodávajícího nebo výrobce;
(b) se zboží hodí k účelu deklarovanému Prodávajícím nebo k účelu, ke kterému se zboží obvykle používá;
(c) zboží odpovídá jakostí a provedením sjednanému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
(d) množství, velikost nebo hmotnost zboží odpovídá Objednávce;
(e) zboží odpovídá požadavkům právních předpisů

 1. Ustanovení uvedená výše se nevztahují na vadu zboží prodávaného za nižší cenu v důsledku vady, na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, natržení či poškození při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady způsobené Kupujícím, zejména vzniklé v důsledku používání v rozporu s návodem k použití, vady vzniklé mechanickým poškozením nebo přírodními živly. Reklamaci lze tedy uplatňovat na vady způsobené vadou materiálu nebo nesprávnou technologií výroby.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené funkcí zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady spotřebního zboží době 2 let od převzetí zboží; tato lhůta může být prodloužena prohlášením v záručním listě. V případě prodloužení záruční doby určí Prodávající podmínky a rozsah prodloužené záruky v záručním listě. V případě, že záruční list neexistuje, slouží ke stejnému účelu daňový doklad (faktura).
 6. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl Prodávajícímu oznámen výskyt vady Kupujícím.
 7. V případě neoprávněné reklamace se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu účelně vynaložené náklady spojené s reklamačním řízením nad rámec běžného způsobu vyřízení (zejména náklady na vlastní znalecký posudek, náklady na právní zastoupení atd.). Nárok Kupujícího na úhradu nákladů spojených s úspěšným reklamačním řízením se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 8. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Kupujícího, včetně práv z vadného plnění. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím ve 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, případně ke zrušení Objednávky podle těchto obchodních podmínek, je Kupující povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím Prodávajícímu. V opačném případě je Prodávající oprávněn hodnotu nevráceného dárku jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 10. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud
(a) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,
(b) se vada projeví opakovaně,
(c) je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo
(d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
 1. V případě reklamace zboží zakoupeného u Topforsport s.r.o. je Kupujícímu doporučeno postupovat dle pokynů TOHOTO návodu; nebo doporučujeme následující:
  • Nejprve zašlete e-mail s názvem produktu, číslem objednávky a podrobným popisem důvodu reklamace na info@weplayhandball.cz. Náš zákaznický servis vám ochotně pomůže s vyplněním online reklamačního formuláře nebo vás informuje o alternativních krocích, které je třeba dodržet.
  • Reklamované zboží zašlete spolu s vygenerovaným číslem reklamace na místní adresu uvedenou v E-shopu v sekci “Jak uplatnit reklamaci”.
  • Spolu se zbožím pošlete všechny náležitosti, které se mohou týkat reklamované závady, uveďte přesný popis závady, případně doklad o nepravidelně se vyskytující závadě, kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa), specifikace práv, která chcete uplatnit v souvislosti s reklamací, prodejní doklad (kopie) a/nebo záruční list.
  • Kupující si může vybrat, zda uzavře pojištění pro případ ztráty, odcizení nebo zničení zásilky. Společnost Topforsport s. r. o. nehradí žádné náklady ani poštovné/přepravné, neručí za nedoručení zásilky a nepřevezme zásilky zaslané na dobírku.

Výše uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva Kupujícího podle stávajících zákonů v platném znění a jejich účelem je zajistit a umožnit komfortní a co možná nejrychlejší vyřízení reklamace.

 1. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 1. Reklamace a odstranění vad bude vyřízena a Kupující o vyřízení musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na delší lhůtě. Při nedodržení lhůty 30 dnů je Kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Článek 8.
Členský program - "Top4Running Club" Podmínky použití

Co je Top4Running Club?

 1. Top4Running Club (dále jen “Klub”) je věrnostní, bezplatný, dynamicky odstupňovaný členský program pro Kupující na e-shopech Top4Sport (dále jen „Členové“). Klub, jako takový, je zaměřen pouze na fyzické osoby, které nevystupují ve vztahu k Prodávajícímu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, tedy nevztahuje se na právnické osoby nebo podnikatele, kteří se snaží využívat stejné výhody. Členem může být pouze osoba považovaná za dospělou podle místní legislativy. Osoba mladší 18 let se může stát členem pouze s předchozím souhlasem svého rodiče (rodičů), opatrovníka nebo zákonného zástupce. Členství v klubu je osobní a nepřenosné. Každý Kupující může mít pouze jeden Členský účet.
 2. Nejnovější verze členského programu a následné podmínky použití jsou platné od 31.10.2022, kdy budou stávající Členové klubu automaticky převedeni na novou verzi jako členové základní úrovně se 150 body (viz. podrobnosti níže ).
 3. Kupující se mohou stát členy klubu dvěma způsoby (a-b):
  (a) tím, že se do něj aktivně zaregistrují;
  (b) prvním nákupem v e-shopu.
 4. Členství v klubu se skládá ze 4 úrovní: ZERO, BASIC, PRO a GOLD. Členové postupují úrovněmi sbíráním bodů. Při postupu do vyšší úrovně si Člen ponechá všechny výhody nabízené v předchozí úrovni a získá přístup k dalším výhodám.

Jak získat přístup k osobnímu účtu Top4Running Club?

 1. Přihlašovací údaje budou Členovi poskytnuty pro přístup do jeho účtu na Rozhraní, kde pak mohou být jeho osobní údaje aktualizovány. Informace týkající se přihlašovacích údajů Člena a zpracování osobních údajů Člena naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů
 2. Povinností člena je udržovat své kontaktní údaje aktuální. Člen je odpovědný za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů Člena. Pokud má Člen podezření, že jeho údaje byly vyzrazeny třetí straně, je povinen neprodleně informovat Prodávajícího. Společnost Topforsport odpovídá za škody vzniklé v důsledku nenahlášení nebo opožděného nahlášení zneužití pouze v případech závažného selhání na její straně. Prodejce není odpovědný za jakoukoli nefunkčnost nebo selhání systému Klubu nebo jakékoli důsledky, včetně, ale bez omezení na jakékoli nepřímé, náhodné nebo následné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku jakékoli nedostupnosti, pozastavení, úpravy nebo ukončení Klubu nebo Členství.

Jak sbírat body a jaké jsou klubové výhody?

 1. Členové sbírají body nákupem produktů v E-shopu, kde za každých utracených 25 Kč za produkty jim bude přidělen 1 bod např. nákupem zboží v hodnotě 2 500 Kč získá Člen 100 bodů. Výjimky se vztahují na nákupy doplňkových služeb (viz čl. 6 odst. 1), objednávky B2B a objednávky placené přepravci při doručení, tj. platby „hotově nebo kartou na dobírku“.
 2. Body se přidělují jako celá čísla a zaokrouhlují se na dvě desetinná místa.
 3. Body nasbírané uhrazením Objednávky, budou okamžitě přiřazeny k účtu Člena, ale budou aktivní a budou být moci uplatněny prostřednictvím odstupňovaných výhod až po příslušné lhůtě pro vrácení, 30 dní ve výchozím nastavení nebo 60 dní, v případě aktivní služby Prodloužená doba vrácení nebo jakékoliv době návratnosti, kterou by mohla diktovat probíhající marketingová kampaň Prodávajícího. Pokud Kupující nebo Prodávající Objednávku zruší v souladu s těmito obchodními podmínkami, případně pokud Kupující zboží vrátí v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, body nasbírané jeho nákupem budou odečteny z jeho Členského účtu.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu aktivit pro sbírání bodů uvedených v předchozím odstavci, o typu aktivity a přidělených bodech však bude Člen vždy informován dříve, než se do ní zapojí. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit některé nebo všechny obdržené body, které byly přiděleny v důsledku chyby, podvodu nebo jakéhokoli neoprávněného jednání Člena.
 5. Klub je dynamický členský program dělený do úrovní, takže s každým měsícem nečinnosti, tj. bez připsání nových bodů získaných prostřednictvím akcí popsaných v tomto článku, budou aktivní body odečteny z účtu Člena. Měsíční odečítání bodů se řídí podle aktivní úrovně Člena, takže z jeho účtu bude odečten následující počet bodů:
  (a) ZERO - 5 bodů
  (b) BASIC - 10 bodů
  (c) PRO - 20 bodů
  (d) GOLD - 40 bodů
 6. Požadované body v jednotlivých úrovních (v závorkách) a další výhody nabízené každou úrovní jsou následující:
  (a) ZERO (0- 99 bodů) - 5% sleva, Club Days
  (b) BASIC (100 - 299 bodů) - 5% sleva, Club Days, Přednostní přístup, 1x 250 Kč voucher
  (c) PRO (300 - 499 bodů) - 7% sleva, Club Days, Přednostní přístup, 2x 250 Kč voucher
  (d) GOLD (500 bodů) - 7% discount, Club Days, Přednostní přístup, 3x 250 Kč voucher, doprava zdarma
 7. Procentuální sleva se vztahuje na sortiment zboží určený Prodávajícím. Členové mohou po přihlášení do svého uživatelského účtu, s aktivovanou členskou slevou a procházením E-shopu toto zboží vizuálně identifikovat podle cenovek, ikon zaškrtnutí, které se objeví u cenovky a slevových štítků v modré barvě.
 8. “Club Days” jsou opakující se marketingovou kampaní, která nabízí speciální slevy a/nebo další výhody pouze Členům. Informace o konkrétní kampani se zobrazí v E-shopu a Členové o nich budou předem informováni e-mailem.
 9. “Přednostní přístup” je služba dostupná pouze členům BASIC, PRO a GOLD, která jim poskytuje přednostní přístup k vybranému zboží. Podle jejich zájmů (historie předchozích objednávek) budou Členové informováni o produktech služby "Přednostní přístup" e-mailem.

Jak zrušit členství?

 1. Členové mohou členství kdykoliv zrušit(a-c):
  (a) vyžádáním přes odkaz v patičce jakéhokoli komunikačního e-mailu Klubu;
  (b) vyžádáním prostřednictvím odkazu v členské sekci uživatelský profil;
  (c) kontaktováním oddělení péče o zákazníky a odeslání požadavku e-mailem (info@weplayhandball.cz) nebo telefonicky (222 745 747);
 2. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit prodej zboží a poskytování služeb, na které se vztahují podmínky Klubu. Jakékoli členství bude ukončeno při kterémkoli z následujících případů:
  (a) pokud člen odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů tím, že požádá o odstranění z naší marketingové databáze;
  (b) pokud má člen členství na úrovni ZERO po dobu 6 měsíců nečinnosti;
  (c) pokud Člen uvede ve své přihlášce nesprávné údaje, zneužije výhody poskytované Klubem nebo svým jednáním poruší jakýkoli bod Podmínek;
  (d) pokud Prodávající určí, že Člen není způsobilý k účasti v Klubu;
  (e) pokud má Prodávající důvodné podezření, že Člen nakupuje s komerčním záměrem, tj. prodávat zboží za účelem zisku.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo uveřejnit fotografie a videa zachycující výherce jakýchkoli soutěží pořádaných Klubem, včetně jmen výherců, bez jakýchkoliv finančních kompenzací, s čímž účastí na těchto aktivitách Člen souhlasí.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit, pozastavit nebo ukončit členský program Klubu.

Článek 9.
Další poskytované služby V časti Rozhraní “Košík” si Prodávající vyhrazuje právo nabízet Kupujícímu na jeho žádost doplňkové služby, a to:

(a) “Prodloužená lhůta pro vrácení”
(b) "Pojištění zásilky"

Z jejich povahy nelze odstoupit od poskytování těchto služeb po odeslání objednávky Kupujícímu.

 1. Služba "Pojištění zásilky" opravňuje Kupujícího k okamžitému odstoupení od kupní smlouvy a nároku na vrácení peněz v případě poškození nebo ztráty během dodávky zboží. Po zakoupení služby se Prodávající zavazuje přednostně řešit reklamace zboží poškozeného nebo ztraceného při přepravě. - Platí pro všechny druhy dopravy, které Prodávající nabízí.
  - Kupující může tuto službu využívat od předpokládaného termínu dodání uvedeného v potvrzení objednávky až do 24h po dodání zboží.
  - Službu lze zakoupit pouze jednou na Objednávku. Služba se vztahuje na všechno zboží v Objednávce.
  - Služba není pojištěním ani jinou službou poskytovanou v rámci pojišťovací činnosti.
 2. Služba “Prodloužená lhůta pro vrácení” opravňuje Kupujícího odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a vrátit zakoupené zboží na delší dobu. Standardní lhůta pro odstoupení od smlouvy se v rámci této služby dále prodlužuje o dalších 30 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je v takovém případě celkem 60 dnů. Tato lhůta může být prodloužena v důsledku marketingových akcí Prodávajícího.
 3. I u zboží vráceného v rámci služby “Prodloužená lhůta pro vrácení” platí pro její uplatnění podmínka, že zboží nesmí být použito, po uplynutí doby spotřeby, částečně nebo úplně spotřebováno nebo poškozeno nad rámec kontroly za účelem zjištění rozsahu jeho použití. Zboží by mělo být vráceno v původním obalu a s neporušenými visačkami.

Článek 10.
Závěrečná ustanovení

 1. Neplatností některého ustanovení těchto obchodních podmínek, Kupní smlouvy nebo jakéhokoli jiného smluvního ujednání mezi stranami není dotčena platnost a účinnost zbývajících ustanovení.
 2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produkty od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která objednává zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání.
 3. Vzor oznámení o odstoupení od kupní smlouvy tvoří přílohu této smlouvy (viz příloha I).
 4. Kupní smlouva a veškeré podklady jsou vyhotoveny v češtině, Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce a řídí se českým právem.
 5. Veškeré otázky zde nezmíněné se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
 6. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 1. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 13.05.2024. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

PŘÍLOHA I

Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající:
Topforsport s.r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno, Česká republika IČ: 29213291, IČO: CZ29213291

Korespondenční adresa:
Topforsport s.r.o., Lazaretní 11a, 61500 Brno, Česká republika Email: info@top4sport.com Telefonní číslo: +420 222 746 424

POZOR! Tato adresa slouží pouze v případě, že Kupující trvá na zaslání oznámení o odstoupení poštou místo e-mailu, nejedná se o adresu pro vrácení zboží. Adresu pro vrácení zboží naleznete v rozhraní našeho E-shopu v sekci “Jak vrátit zboží”

Kupující:
Jméno, příjmení:
Adresa:

Kupující tímto oznamuje Prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy na toto zboží:

____________________________________________________________________________

Datum obdržení zboží:
Číslo objednávky:

Datum Podpis Kupujícího